නිවන් මගහේතු පල හේතුඵල පරම්පරාව හට ගන්නා සම්බන්ධතාවය

හේතුඵල පරම්පරාව හට ගන්නා සම්බන්ධතාවය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close