දුෂ්චරිතයන්ට පෙලඹවීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close