කාම නිල අල්ලා ගැනීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close