ලැජ්ජා බය නැතිකර ගැනිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close