කර්ම ශක්තිය සම්බන්ධවීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා