ත්‍රිවිධ රත්නයබුද්ධ විෂයබුදුන් දකින ආකාර බුදු පිළිමය තුලින් දකින බුදුන්

බුදු පිළිමය තුලින් දකින බුදුන් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close