අභිධර්මයචෛතසික හිත පහලවන විට චෛතසික පහලවේ

හිත පහලවන විට චෛතසික පහලවේ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close