අභිධර්මයචෛතසික මනෝ පුබ්බංගමා ධම්මා

මනෝ පුබ්බංගමා ධම්මා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close