අභිධර්මයචෛතසික කර්මය විපාකවේ

කර්මය විපාකවේ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close