අභිධර්මයචෛතසික හේතුව මුලින් පහලවේ

හේතුව මුලින් පහලවේ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close