ත්‍රිවිධ රත්නයබුද්ධ විෂය බුදුන් දකින ආකාර

බුදුන් දකින ආකාර යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close