දාන කථාපූජා බ්‍රහ්ම පාද‍ෙයේ වෙන් කල ස්ථානයක්

බ්‍රහ්ම පාද‍ෙයේ වෙන් කල ස්ථානයක් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close