දාන කථාපූජා වෙනම බුදු මැදුරක් සාදා ගැනීම

වෙනම බුදු මැදුරක් සාදා ගැනීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close