නිවන් මග නීවරනයන්ගෙන් මිදී කටයුතු කිරීම

නීවරනයන්ගෙන් මිදී කටයුතු කිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close