නිවන් මග තමා කරමින් අන්‍යයන්ව සමාදන් කරවීම

තමා කරමින් අන්‍යයන්ව සමාදන් කරවීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා