නිවන් මග දයානුකම්පාවෙන් නැගීසිටීම

දයානුකම්පාවෙන් නැගීසිටීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close