නිවන් මග කෘත උපකාර කිරීම

කෘත උපකාර කිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close