නිවන් මග ඇලීමට සහ ගැටීමට හේතුව

ඇලීමට සහ ගැටීමට හේතුව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා