නිවන් මග ඇලීම ගැටිම මුලාවෙන් සහ මුලින් වෙන්විම

ඇලීම ගැටිම මුලාවෙන් සහ මුලින් වෙන්විම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close