නිවන් මග අරමුනු කෙරෙහි සතිය පිහිටුවා ගැනීම

අරමුනු කෙරෙහි සතිය පිහිටුවා ගැනීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close