නිවන් මග ධර්මධර භික්ෂුන් වහන්සේලා

ධර්මධර භික්ෂුන් වහන්සේලා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා