නිවන් මග බ්‍රහ්මචරියාව පූර්න කිරිම

බ්‍රහ්මචරියාව පූර්න කිරිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා