ප්‍රිය මනාප දේ ගෙවෙනවිට දුකයි යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා