අප්‍රිය අමනාප දේ ගෙවීම සැපයි යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close