විමර්ශනය කිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close