නිවන් මග යුතුකම හදුනා ගැනිම

යුතුකම හදුනා ගැනිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා