නිවන් මග ගිහි කටයුතු හා පැවිදි කටයුතු

ගිහි කටයුතු හා පැවිදි කටයුතු යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close