නිවන් මග බුදුදහම නිවැරදිව තෝරා ගැනිම

බුදුදහම නිවැරදිව තෝරා ගැනිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා