ත්‍රිවිධ රත්නයබුද්ධ විෂය ශ්‍රාවක බුද්ධ

ශ්‍රාවක බුද්ධ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා