භාවනාවමෙත් සිත අසාධාරනයෙන් මිදීම

අසාධාරනයෙන් මිදීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close