භාවනාවමෙත් සිත පවත්ත මාංශ

පවත්ත මාංශ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close