භාවනාවමෙත් සිත තවකෙකුට අවැඩ අසාධාරන නොකිරීම

තවකෙකුට අවැඩ අසාධාරන නොකිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close