භාවනාවමෙත් සිත නිර්මාංශ වීම

නිර්මාංශ වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close