නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලය ධාතු අන්තර්දානය

ධාතු අන්තර්දානය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close