නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලය ශ්‍රමණ ලිංගය අන්තර්දානය

ශ්‍රමණ ලිංගය අන්තර්දානය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close