නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලය ත්‍රිපිටක පරියාප්තිය අන්තර්දානය

ත්‍රිපිටක පරියාප්තිය අන්තර්දානය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close