නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලය අධිගම අන්තර්දානය

අධිගම අන්තර්දානය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close