නිවන් මග ප්‍රිය ස්වාභාවය මදුර ස්වාභාවය මර උගුල

ප්‍රිය ස්වාභාවය මදුර ස්වාභාවය මර උගුල යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා