නිවන් මග මිච්චා දෘෂ්ටිය හා සම්මා දෘෂ්ටිය

මිච්චා දෘෂ්ටිය හා සම්මා දෘෂ්ටිය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා