නිවන් මග අවිද්‍යා ප්‍රත්‍යයෙන් හටගත් දේ

අවිද්‍යා ප්‍රත්‍යයෙන් හටගත් දේ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close