මිථ්‍යා අස්ඨාංගික මාර්ගය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close