දාන කථාපූජා පරහිත් දැකීමේ නුවණ

පරහිත් දැකීමේ නුවණ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා