දාන කථාපූජා ප්‍රත්‍ය ලබා ගන්නා ආකාරය

ප්‍රත්‍ය ලබා ගන්නා ආකාරය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close