ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්ලෞකික රාමුව ගිහියන්ට සංඝබේද කල නොහැක

ගිහියන්ට සංඝබේද කල නොහැක යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close