ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්ලෞකික රාමුව සංඝභේදය-ආනන්තරිය පාප කර්මයක්

සංඝභේදය-ආනන්තරිය පාප කර්මයක් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close