ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්ලෞකික රාමුව ධර්මයේ ඇති නිකායයන්

ධර්මයේ ඇති නිකායයන් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close