නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනිච්ච ක්ෂය දහම් සහ වැය දහම්

ක්ෂය දහම් සහ වැය දහම් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close