නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලය ආස්වාදයේ අසාර බව දැනීම

ආස්වාදයේ අසාර බව දැනීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close