නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලය ජීවිත ආසාව නැතිවිම

ජීවිත ආසාව නැතිවිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close