නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලය විවේකයෙන් ලබන සමාධි සුවය

විවේකයෙන් ලබන සමාධි සුවය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close